1393/5/13 دوشنبه

پروژه های در دست اقدام مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتنام پروژه
نام پیمانکار
تاریخ شروع
وضعیت
دیتا سنتر
بخش تجهیزات active (شرکت رمیس ) و بخش طرح ابنیه (واحد مرتبط ستادی)
93.03.05
در حال تأمین و تحویل تجهیزات میباشد.
تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار سامانه جامع تدوین استاندارد ملی ایران
شرکت نوآوران مبانی پرداز
92.12.10
فاز شناخت در زمینه استاندارد ملی و بین المللی تکمیل گردید و مرحله تولید و طراحی میباشد.
تحلیل، طراحی و پیاده سازی نرم افزار سامانه جامع ملی تایید صلاحیت ایران
شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان
93.04.16
فاز شناخت تکمیل گردید و مرحله تولید و طراحی میباشد.
تحلیل، طراحی و پیاده سازی نرم افزار سامانه جامع اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان
93.04.16
فاز شناخت تکمیل گردید و مرحله تولید و طراحی میباشد.
تحلیل، طراحی و پیاده سازی نرم افزار سامانه نظارت بر اجرای استاندارد
شرکت بسته پرداز
93.02.01
به صورت آزمایشی
( نصب و راه اندازی)
تحلیل، طراحی و پیاده سازی سامانه CNG
شرکت بسته پرداز
93.01.15
به صورت آزمایشی
( نصب و راه اندازی)
تحلیل، طراحی و پیاده سازی نرم فزار سامانه آسانسور
شرکت توانمند
92.12.01
به صورت آزمایشی
( نصب و راه اندازی)