1394/11/21 چهارشنبه

بازدید رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان از اداره کل استان تهرانرئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملی استاندارد به اتفاق معاونین و همکاران مرکز در روز شنبه مورخ 17/11/94 از اداره کل استاندارد تهران بازدید نموده‌اند. در این بازدید که مدیرکل محترم استان و همکاران اداره کل ایشان را همراهی نموده‌اند ضمن دیدار با همکاران استان از سایت اداره کل بازدید داشته و در نشستی که با حضور مدیرکل و همکاران جهت تعامل بیشتر و استفاده از توانائیها جهت تحقق سازمان الکترونیک در سطح کشور در نیل به ایجاد سازمان چابک و شفاف در سایه پردازش ابری سازمانی (ECC) تشکیل شده بود, موارد ذیل مصوب گردید :

1. همکاری اداره کل با مرکز فناوری سازمان جهت انتقال اطلاعات پرتال اداره کل به پرتال سازمان و پشتیانی مرکز از همکاران استان جهت به روز سانی و توسعه پرتال
2. برنامه ریزی جهت آموزش, انتقال اطلاعات و استقرار سامانه اندازه شناسی در بخش نظارت بر جایگاه های سوخت مایع و اوزان سنگین
3. اعزام نماینده های اداره کل به مرکز فناوری جهت بررسی سامانه صدور مجوزه های کالاهای وارداتی و صادارتی و برنامه ریزی استقرار آن در گمرکات استان
4. هماهنگی کارشناس اداره کل با نماینده مرکز جهت تهیه مستندات سامانه نظارت براجرای استاندارد
5. هماهنگی حوزه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار (براساس روش اجرایی) استان با نماینده مرکز فناوری جهت ارزیابی سامانه تائید صلاحیت، تکمیل و استقرار آن
6. هماهنگی جهت حضور نماینده اداره کل در مرکز فناوری جهت بررسی مشکلات سامانه مدیریت نظارت بر عملکرد آسانسور و همچنین ارسال مستندات داده (دیتا مدل) و یک نسخه Backup از داده های سامانه فعال در آن اداره کل جهت بررسی ساختار داده و همچنین بررسی انتقال به سامانه یکپارچه کشوری ستاد با رویکرد استفاده از مزایا و نقاط قوت سامانه فعلی و کاربرد آن در سامانه ستاد.

7. باتوجه به ارائه سرویسها و تامین زیرساخت لازم در ستاد, استان تنها در زمینه توسعه امکانات ارتباطی برنامه ریزی نماید

8. رعایت استانداردهای طراحی سایت در ساختمان جدید اداره کل مد نظر قرار گیرد و از مشارکت و تجربه مرکز فناوری دراینخصوص نیز استفاده نماید
بيشتر