1394/10/5 شنبه

نشست فنی و انتصاب در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتدومین نشست فنی مرکز فناوری اطلاعات در راستای هم اندیشی و مرور اهداف عالیه سازمان استاندارد، همسو با الزامات دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری تشکیل گردید. در این نشست مباحث زیرساختی، هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیکی سازمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در همین راستا رئیس مرکز فاوا سازمان وظایف، چشم‌انداز، ماموریت و اهداف مرکز را ترسیم و راه رسیدن به آن را مطرح نمودند.

در ادامه دکتر مصطفی رامندی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهت بهره‌مندی از همه توان و تجربه نیروهای حوزه فاوا، طی احکام جداگانه آقایان سیاوش سیاوشیان را به عنوان معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین سیدمحمود ایزدپرست را به عنوان رئیس گروه فرآوری داده مرکز منصوب نموند.

در بخشی از این حکم تاکید شده است: سرلوحه کار، قراردادن راهبرد تفکر و تلاش در انجام امور محوله، سازماندهی متفکرانه و هوشمندانه‌ نسبت به انجام وظایفی که بعهده گرفته اند مجدانه کوشش نمایند.

 
بيشتر