1394/8/23 شنبه

جلسه بررسی پیشرفت سامانه تدوین سازمانجلسه فوق با حضور معاونت محترم تدوین و ترویج سازمان, مدیران و کارشناسان حوزه تدوین و ریاست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان, معاون و کارشناسان مرکز و مدیرعامل و کارشناس شرکت بسته پرداز در روز چهارشنبه مورخ 19/08/94 در محل دفتر معاونت تدوین سازمان تشکیل گردید.
در این جلسه ضمن طرح مشکلات موجود در سامانه و اعلام تاخیر در تحویل, دلایل و عوامل توسط پیمانکار شرح داده شد و در پایان مقرر گردید حداکثر ظرف مدت 40 روز کاری مشکلات سامانه مرتفع و ضمن تکمیل نواقص سامانه اجرای فرآیند در سامانه بصورت کامل صورت پذیرد.بيشتر