1394/7/8 چهارشنبه

برگزاری جلسه دیتاسنتربه منظور راه اندازی دیتا سنتر و تسهیل در امور، جلسه ای با حضور همکاران مرکز فناوری، نماینده معاونت پشتیبانی و نمایندگان شرکت پیمانکار در تاریخ 7/7/94 برگزار گردید که در این جلسه ابتدا نماینده پیمانکار گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه نمودند و مقرر گردید تابلوهای برق پس از تایید ناظر به مرکز انتقال و نصب گردد. تقریبا عملیات اجرایی ابنیه رو به اتمام می باشد و مقرر شد طبق جدول زمان بندی مورد تایید طرفین، موارد باقی مانده تحویل داده شود.
بيشتر