1394/6/30 دوشنبه

برگزاری دوره های آموزشی سامانه نظارت بر اجرای استاندارددوره های آموزشی سامانه نظارت بر اجرای استاندارد با حضور نمایندگان مرکز فناوری اطلاعات، پژوهشگاه و شرکت پیمانکار در خصوص فرآیند نمونه برداری و ثبت نتیجه آزمون به شرح ذیل برگزار گردید.

1- دوره اول مورخ 22/06/1394(پژوهشکده شیمی و پتروشیمی)

2- دوره دوم مورخ 24/06/1394(پژوهشکده غذایی و کشاورزی)

3 - دروه مورخ 29/06/1394(پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان)
بيشتر