1394/6/30 دوشنبه

فعالیت های اندازه شناسی قانونی سازمان مکانیزه میگردد


مکانیزه نمودن کلیه فعالیت های قانونی مرکز اندازه شناسی در نشستی که با حضور روسا و کارکنان مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات , اندازه شناسی, مدیرکل استان و نماینده پیمانکار مصوب گردید

در این نشست که در اداره کل استان آذربایجان شرقی در روز یکشنبه 29/06/94 صورت پذیرفت, رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان درخصوص آماده بودن سامانه در حوزه اندازه شناسی قانونی و همکاری این مرکز جهت پوشش نیازهای پشتیبانی و راهبری سامانه گزارشی ارائه نموده و با پیشنهاد ایشان و توافق رئیس مرکز اندازه شناسی و مدیر کل استان مصوب گردید که کلیه فعالیت های اشاره شده در حوزه نظارت بر عملکرد باسکولهای همکف جاده ای,جایگاه های عرضه سوخت مایع و پلمپ گذاری اوزان سبک در سامانه صورت پذیرد و کارگروهی با ترکیب نماینده های مراکز فناوری و اندازه شناسی ستاد و استان و پیمانکار, در استان تشکیل تا با برنامه مشخصص در این زمینه اقدامات لازم را انجام رسانند.بيشتر