1393/8/7 چهارشنبه

اولین شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملی استاندارد


.... شورای فناوری اطلاعات سازمان با حضور ریاست محترم سازمان، معاونین و روسای مراکز در روز چهارشنبه مورخ 7/8/93 جهت بررسی اقدامات مرکز فناوری در زمینه طراحی و معماری سازمان الکترونیکی و ارائه گزارش اقدامات اجرایی جهت تحقق این امر تشکیل گردید.

شورای فناوری اطلاعات سازمان با حضور ریاست محترم سازمان، معاونین و روسای مراکز در روز چهارشنبه مورخ 7/8/93 جهت بررسی اقدامات مرکز فناوری در زمینه طراحی و معماری سازمان الکترونیکی و ارائه گزارش اقدامات اجرایی جهت تحقق این امر تشکیل گردید.
سرکار خانم مهندس پیروزبخت با ابراز خرسندی در روند اجرای کار در مرکز فناوری بر پایه مهندسی در معماری و تولید اشاره داشتند که بحث IT در این سازمان متأسفانه نگران کننده بوده ولی با روندی که در پیش گرفته شده مشکلات سازمان در این زمینه رفع خواهد گردید. ایشان همچنین اشاره داشتند به دلیل جایگاه، استاندارد به عنوان یکی از زیرساختها در عرصه اقتصاد می باشد و خود نیز می بایست از زیرساخت فناوری مناسب برخوردار باشد.
در پایان خاطرنشان کردند که فعالیتهای ارائه شده فوق در رفع نقاط ضعف های زیر تأثیر بسزایی خواهد داشت:
1- تمرکز آمار و اطلاعات سازمان و تولید آن در راستای انجام خدمت
2- تجمیع سامانه ها در یک سیستم منسجم اطلاعاتی
3- یکسان سازی، فعالیتهای سازمان در سطح کشور
4- ضرورت ارتباط با دیگر سازمانهای مرتبط
5- ارائه گزارش آماری، اطلاعاتی و تحلیلی به روز با پشتوانه فعالیت اجراییبيشتر