1393/5/12 یکشنبه

استقرار دولت الکترونیک سازمان ملی استاندارد در سال1393


با توسعه فعالیت سازمان ملی استاندارد در امر استاندارد سازی و نظارت بر اجرای آن، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات را برآن داشته ....

 
با توسعه فعالیت سازمان ملی استاندارد در امر استاندارد سازی و نظارت بر اجرای آن، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات را برآن داشته تا این مرکز طرح معماری اطلاعات سازمان را در سال 1392 تهیه نموده تا با اتوماسیون نمودن فعالیت های تخصصی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مناسب افزایش سرعت خدمات و دقت در انجام امور سازمان را موجب گردد.
در سال 1392 این مرکز با بررسی فعالیت های سازمان از طریق مصاحبه با واحدهای ستادی و استانی در سطوح مختلف سازمان (معاونت، مراکز، ادارات کل و دفاتر)، و بررسی روش های اجرایی و دستورالعمل ها و احصاء آنها, مستندات شناخت اولیه را تهیه نموده و  سپس با بررسی روابط بین فعالیت ها برای ایجاد بانکهای اطلاعاتی پایه و حذف اطلاعات و فرآیندهای اضافه، مقدمات ایجاد چهار سامانه جامع اطلاعاتی سازمان (استاندارد سازی، مرکز ملی تائید صلاحیت، مرکز اندازه شناسی و نظارت بر اجرای استاندارد) را در قالب ایجاد سازمان الکترونیکی را فراهم نموده است
با تدوین شاخص های ارزیابی، و همچنین تهیه مستندات RFP(سند درخواست پیشنهاد کاری )انتخاب شرکت از طریق مناقصه دو مرحله ای صورت پذیرفت و از ابتدای سال 1393 فرآیند طاحی و تولید سامانه ها با نظارت مرکز و راهبری حوزه های مرتبط انجام یافته است .بيشتر