1393/4/8 یکشنبه

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه «مدیریت بازرسی آسانسور »


در راستای معرفی، آموزش و کار با سامانه «مدیریت بازرسی آسانسور » دومین کارگاه آموزشی در روز شنبه مورخ 7/4/93 در محل سالن آموزش دانشگاه علمی کاربردی سازمان با حضور نماینده های 16 استان برگزار گردید

در راستای معرفی، آموزش و کار  با سامانه  «مدیریت بازرسی آسانسور » دومین کارگاه آموزشی در روز شنبه مورخ 7/4/93 در محل سالن آموزش دانشگاه علمی کاربردی سازمان با حضور نماینده های 16 استان  برگزار گردید
بيشتر